MLP Group osiągnęło ponad 0,5 mld PLN (112 mln EUR) zysku netto

MLP Group osiągnęło ponad 0,5 mld PLN (112 mln EUR) zysku netto
Możliwość komentowania MLP Group osiągnęło ponad 0,5 mld PLN (112 mln EUR) zysku netto została wyłączona, 21/11/2022, przez␣, w␣Headline, Uncategorized

Zysk netto wyniósł 526,1 mln PLN (112,2 mln EUR), + 160% r./r., wsparty silnym wzrostem przychodów z najmu oraz dodatnim wynikiem z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych 

Wynik operacyjny (EBIT) wzrósł do 750,1 mln PLN (160,0 mln EUR), +164% r./r.

Przychody osiągnęły poziom 196,8 mln PLN (41,9 mln EUR), + 35%, stawki czynszowe są automatycznie indeksowane o wskaźnik inflacji HICP

Wartość nieruchomości inwestycyjnych sięgnęła 4,5 mld PLN (958,2 mln EUR), + 33% vs. 31.12.2021 r.

Kapitały własne (NAV) przekroczyły 2,4 mld PLN (498,5 mln EUR), + 33% vs. 31.12.2021 r.

Wartość środków z działalności operacyjnej FFO (funds from operations) wyniosła
63,7 mln PLN (13,6 mln EUR), + 53% r./r.

Poziom pustostanów bliski 0%

MLP Group utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową, co potwierdzają opublikowane wyniki za pierwsze trzy kwartały 2022 roku. Grupa powiększyła wartość aktywów netto (NAV) o 33% do poziomu ponad 2,4 mld PLN (498,5 mln EUR). Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła również o 33% do ponad 4,5 mld PLN (958,2 mln EUR). Skonsolidowane przychody poprawiły się w ujęciu r./r. o 35% i wyniosły 196,8 mln PLN (41,9 mln EUR). To efekt zarówno  zwiększenia wynajmowanej powierzchni oraz wyższych stawek czynszów. Z kolei przychody netto z najmu wzrosły w ujęciu r./r. o 30% do 145,6 mln PLN (31 mln EUR). Grupa poprawiła wynik na działalności operacyjnej o 164% do 750,1 mln PLN (160,0 mln EUR). MLP Group przez trzy pierwsze kwartały roku br. wypracowało 526,1 mln PLN (112,2 mln EUR) zysku netto, co jest wynikiem ponad 2,6 razy lepszym niż wykazanym rok wcześniej.  

– Zanotowaliśmy kolejny bardzo udany okres działalności. Pomimo wymagającego otoczenia osiągnęliśmy świetne wyniki finansowe oraz leasingowe. Sytuacja w branży magazynowej pozostaje stabilna. Obserwujemy cały czas wysoki popyt na powierzchnie magazynową. Najemcy starają się zabezpieczać swoje łańcuchy dostaw poprzez operacje typu nearshoring / friend shoring, a także poprzez utrzymywanie wyższych poziomów zapasów w pobliżu obsługiwanych rynków. To wzmacnia zapotrzebowanie na nowe powierzchnie. W ramach Grupy utrzymujemy dużą stabilność portfela. Mamy praktycznie 100% wynajętej powierzchni, bardzo dobrą dywersyfikację najemców, zarówno geograficzną, jak i branżową. Poziom pustostanów w ramach oddanych do użytkowania inwestycji pozostaje na bardzo niskim poziomie bliskim 0%. Pojawiające się okazyjnie wolne przestrzenie są z reguły bardzo szybko przejmowane przez nowych najemców. To daje nam przestrzeń do dalszego, dynamicznego rozwoju, także poprzez realizację inwestycji częściowo w charakterze spekulacyjnym. W tym celu mamy zabezpieczony atrakcyjny bank ziemi oraz zawartych wiele umów rezerwacyjnych na nowe grunty inwestycyjne, zarówno w Polsce, jak i na zagranicznych rynkach – powiedział Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

MLP Group obecnie rozwija działalność na rynku polskim, niemieckim, austriackim i rumuńskim. Cała powierzchnia wynajęta na koniec września br. wyniosła ponad 1 mln mkw. i od początku roku zwiększyła się o ponad 125 tys. mkw. Potencjał zabudowy w ramach posiadanego portfela inwestycji przekracza poziom 1,6 mln mkw. Grupa obsługuje aktualnie 22 parki logistyczne w Polsce i za granicą. Strategicznym celem pozostaje poszerzanie oferty magazynowej w ramach rozwoju budynków typu Big Box oraz projektów logistyki miejskiej. 

– Jesteśmy w pełni zabezpieczeni przed różnego rodzaju ryzykiem, w tym dotyczącym notowanego aktualnie wysokiego wzrostu cen. Uzyskiwane przez nas stawki czynszów za najem powierzchni komercyjnej są zgodnie z zawartymi z najemcami umowami automatycznie indeksowane o wskaźnik inflacji HICP. Ponieważ czynsze są jednocześnie denominowane w EUR jesteśmy odporni również na ryzyko walutowe. Dodatkowo praktycznie wszystkie posiadane przez nas zobowiązania kredytowe są zabezpieczone IRS na okres kolejnych 5 lat, dzięki czemu nie obawiamy również zmienności stóp procentowych. To powoduje, że czujemy się bardzo bezpieczni w tych zmiennych czasach – dodał Radosław T. Krochta, Prezes Zarządu MLP Group S.A.

Priorytetem MLP Group są działania ukierunkowane na ochronę środowiska. Grupa konsekwentnie wdraża strategiczny projekt budowy farm fotowoltaicznych na dachach swoich istniejących i nowych parków logistycznych. Do końca tego roku wydajność instalacji fotowoltaicznej powinna sięgnąć w ramach polskich parków około 6,3 MWp. Dodatkowo panele montowane są również na projektach zagranicznych. Wytwarzana zielona energia będzie wykorzystywana przede wszystkim na własne potrzeby. Stanowić ona będzie jednocześnie dodatkowy strumień przychodów w przyszłości. Zgodnie z założeniem 80% projektów będzie posiadało certyfikat BREEAM na poziomie Excellent lub Very Good oraz certyfikat DGNB Gold lub Platinum na rynku niemieckim i austriackim. Zerowy ślad węglowy netto ma zostać osiągnięty w perspektywie dwóch do trzech lat.

Zgodnie ze strategią „build & hold” MLP Group po zakończeniu budowy parków logistycznych utrzymuje je w swoim portfelu i samodzielnie nimi zarządza. Wszystkie projekty realizowane przez Grupę wyróżnia również bardzo atrakcyjna lokalizacja parków logistycznych, stosowanie rozwiązania typu built-to-suit oraz wsparcie najemcy w trakcie trwania umowy najmu.

Omnie Katarzyna Maciak