Sąsiedztwo a uzyskanie warunków zabudowy

Sąsiedztwo a uzyskanie warunków zabudowy
Możliwość komentowania Sąsiedztwo a uzyskanie warunków zabudowy została wyłączona, 11/05/2011, przez␣, w␣porady, prawo

Planując budowę domu lub zakup działki warto zwrócić uwagę czy upatrzona przez nas działka jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jeśli nie, konieczne jest wystąpienie z wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy.

Organem samorządowym wydającym decyzję o warunkach zabudowy jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Z odpowiednim wnioskiem można wystąpić nawet nie mając prawa do dysponowania terenem.

– Aby otrzymać pozytywną decyzję najlepiej spełnić wszystkie wymienione warunki: co najmniej jedna działka sąsiednia dostępna z tej samej drogi publicznej jest zabudowana, teren ma dostęp do drogi publicznej, istnieje lub jest projektowana sieć uzbrojenia terenu wystarczająca dla planowanej inwestycji, teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na nierolnicze i nieleśne, decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi. – informuje Iwona Białko-Oleksy z firmy architektonicznej Archeton Sp. z o.o.

W celu otrzymania decyzji o warunkach zabudowy należy złożyć wniosek dostępny we właściwych wydziałach architektury, do którego należy dołączyć kopię mapy zasadniczej i ewidencyjnej wraz z wrysowanym planowanym zagospodarowaniem terenu. We wniosku należy określić charakterystyczne dane zabudowy, takie jak powierzchnia użytkowa, powierzchnia zabudowy, wysokość zabudowy, kąt dachu ilość kondygnacji, zapotrzebowanie na wodę, energię elektryczną, podać planowany sposób odprowadzania ścieków.

– Wójt, burmistrz czy prezydent miasta powinni powiadomić właścicieli tych działek, których planowana inwestycja może dotyczyć. Są to zazwyczaj wszyscy właściciele i użytkownicy wieczyści działek bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji. Właściciele działek sąsiednich będący stroną w postępowaniu o wydaniu decyzji, mogą przeglądać dokumentację czy zgłaszać uwagi. –  dodaje Iwona Białko-Oleksy z firmy architektonicznej Archeton Sp. z o.o.

To w jaki sposób zagospodarowane są tereny przylegające do naszej działki w dużym stopniu decyduje o jej zabudowie. Jeśli na danym obszarze jest zabudowa jednorodzinna to nie powinniśmy mieć problemu z uzyskaniem decyzji na podobną zabudowę.

Źródło:  www.archeton.pl, Photo by Blueshade (CC-BY)

Tagi:␣
front

Omnie Marta Kosińska

Zajmuję się analizowaniem wtórnego rynku nieruchomości. Pracę rozpoczęłam w agencjach Public Relations i reklamowych. W 2005 roku brałam udział w tworzeniu i wdrażaniu pierwszego serwisu spółki Szybko.pl - www.szybko.pl, a następnie kolejnych portali wprowadzanych na rynek przez Szybko.pl. Od grudnia 2005 przygotowuję analizy rynku nieruchomości, publikowane cyklicznie jako Raport Szybko.pl, Metrohouse i Expandera.