Podatek od nieruchomości wspólnych – zmiany.

Podatek od nieruchomości wspólnych – zmiany.
Możliwość komentowania Podatek od nieruchomości wspólnych – zmiany. została wyłączona, 25/07/2017, przez␣, w␣grunty, Headline, nieruchomości, podatki, prawo

W dniu 14 lipca 2017 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy Ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym. Zmiany te dotyczą współwłaścicieli nieruchomości wspólnych, na których ciąży solidarnie obowiązek podatkowy. Z nowych przepisów dowiadujemy się kto powinien opłacić go w przypadku, gdy jeden lub więcej współwłaścicieli jest z tej opłaty zwolniony.

Zarówno grunty rolne, lasy jak i nieruchomości lub obiekty budowlanych, które są objęte współwłasnością lub znajdują się w posiadaniu dwóch bądź większej liczby osób stanowią odrębny przedmiot opodatkowania. Natomiast obowiązek podatkowy obciąża solidarnie wszystkich współwłaścicieli lub posiadaczy.

Co oznacza ,,solidarnie”?

W tym przypadku każdy z współwłaścicieli/posiadaczy powinien opłacić całą należną kwotę. Natomiast zapłata przez jedną lub kilkoro z wymienionych osób zwalnia z opłaty pozostałych. Wyjątkiem są części ułamkowe współwłasności danej nieruchomości – przy których obowiązek podatkowy odpowiada wysokości udziału w prawie własności.

Nieruchomość czy też obiekt budowlany będący współwłasnością lub będący w posiadaniu osób fizycznych i osób prawnych z wyjątkiem wspólnot mieszkaniowych podlegają opodatkowaniu na zasadach obowiązujących osoby prawne.

Czego dotyczą zmiany?

Nowe przepisy rozwiewają dotychczasowe kontrowersje dotyczące przypadków zwolnienia jednego z współwłaścicieli z podatku.

Przed nowelizacją mieliśmy do czynienia ze sprzeczną opinią sądów administracyjnych oraz organów podatkowych. Według sądów kwota podatku powinna zostać proporcjonalnie zmniejszona, natomiast organy podatkowe wymagały wypełnienia obowiązku solidarnej zapłaty całości podatku.

Obecnie jeżeli jeden ze współwłaścicieli lub posiadaczy korzysta z takiego prawa to obowiązek solidarnej opłaty ciąży na pozostałych współwłaścicielach, którzy nie zostali zwolnieni z tego podatku, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 ze zm.)

Ustawa z dnia 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym (Dz.U. 2017 poz. 1282)

Na postawie:
Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 2017-07-24, autorstwa: Kingi Romas

Omnie Jolanta Buczyńska

Jestem studentką Politechniki Warszawskiej. Współpracuje z szybko.pl od lipca 2017 roku.