Jak bezpiecznie inwestować w niepewnych czasach?

Jak bezpiecznie inwestować w niepewnych czasach?
Możliwość komentowania Jak bezpiecznie inwestować w niepewnych czasach? została wyłączona, 09/02/2021, przez␣, w␣Headline, Uncategorized

Ubiegły rok wpłynął znacząco na niemal każdy sektor gospodarki, sprawiając, że wiele inwestycji przestało przynosić zyski lub straciło na bezpieczeństwie transakcji.  Eksperci wskazują, że sposobem na zminimalizowanie ryzyka jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, a gwarantem bezpieczeństwa powinien być sprawdzony podmiot pośredniczący.

Zdywersyfikowany portfel

Potencjalny inwestor powinien zdawać sobie sprawę z tego, że każda inwestycja obarczona jest ryzykiem, a im wyższa stopa zwrotu, tym ryzyko jest wyższe. Do najbardziej popularnych zagrożeń należą: ryzyko utraty środków wynikające np. z utraty płynności finansowej emitenta, czyli podmiotu zajmującego się sprzedażą papierów wartościowych, ryzyko otoczenia prawnego, politycznego, ryzyko czasu, a więc przedłużenie inwestycji, a także ryzyko walutowe bądź koniunkturalne. Sposobem na ograniczenie tego typu zagrożeń jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, a więc inwestowanie kapitału w różne aktywa w ramach odmiennych branż. W celu osiągnięcia najlepszej możliwej płynności finansowej konieczne jest wybór instrumentów długo i krótkoterminowych.

W czasie niestabilnej sytuacji gospodarczej wywołanej pandemią, szczególnie widoczne jest, jak dla bezpieczeństwa i efektywności inwestycji ważne jest posiadanie zdywersyfikowanego portfela, który pozwala znacznie ograniczyć ryzyko inwestycyjne. Niezmiernie istotne jest dysponowanie różnymi instrumentami o innym współczynniku korelacji stóp zwrotu. Rynek finansowy oferuje obecnie szereg możliwości inwestycyjnych w aktywa stałe, w aktywa płynne typu papiery wartościowe, inwestycje kapitałowe, a także dobra materialne takie jak złoto, nieruchomości czy ziemia. To ostatnie zasługuje na szczególną uwagę – inwestowanie w ziemię uznawane jest za bezpieczną przystań w czasach kryzysu. Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje tu wybór gruntu. Ciekawą propozycją są Mazury, które posiadają wysoki potencjał wzrostu wartości, a wciąż są regionem niedoszacowanym – w porównaniu do nieruchomości europejskich w podobnych lokalizacjach jest tam po prostu tanio – mówi Cezary Chybowski, prezes Reliance Polska, właściciel portalu inwestycyjnego Obligain.

Licencjonowany podmiot pośredniczący

Poza dywersyfikacją portfela inwestycyjnego, ważnym elementem minimalizującym czynniki ryzyka jest współpraca z licencjonowanym podmiotem, który regularnie poddaje się badaniu biegłego rewidenta, posiada radę nadzorczą czy działa pod kuratelą renomowanego domu maklerskiego. 

–  Inwestycja może cechować się różnymi stopniami ryzyka, jednak gwarantem bezpieczeństwa transakcji powinien być sprawdzony podmiot pośredniczący. Dlatego w tym niepewnym czasie, gdy łatwo jest paść ofiarą oszustwa finansowego, właściciele platformy inwestycyjnej Obligain postanowili rozpocząć działalność na rynku regulowanym, dobrowolnie poddając się kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. W tym celu powołana została pierwsza w pełni zautomatyzowana spółka Nordheim, pełniąca, po uzyskaniu licencji, funkcje agenta firmy inwestycyjnej – mówi Cezary Chybowski. – Co dzięki temu zyska klient? Przede wszystkim pełną anonimowość w podejmowaniu decyzji oraz całkowite bezpieczeństwo transakcji. Wszystko będzie transparentne, będziemy posiadali wewnętrznego inspektora nadzoru, a nasi pracownicy będą zobligowani do informowania o swoich własnych transakcjach. Poza tym cały proces naszej działalności będzie zdigitalizowany, począwszy od powiadomień dla klientów o specjalnych okazjach po raportowanie do KNF. Spółką zarządzać będą pasjonaci z długoletnim doświadczeniem w branży, pracujący wcześniej w renomowanych domach maklerskich czy towarzystwach funduszy inwestycyjnych – dodaje właściciel portalu inwestycyjnego Obligain.

Nieprzewidziane zdarzenia na globalną skalę i ich ekonomiczne konsekwencje, powodujące niestabilną sytuację wielu spółek, utwierdzają w przekonaniu, że w trakcie kryzysu bezpieczeństwo podejmowanych inwestycji i ochrona posiadanego kapitału są priorytetowe. Niezależnie od wyboru produktów inwestycyjnych i ich stopnia ryzyka, ważne, aby były to produkty zróżnicowane o odmiennym horyzoncie inwestycyjnym, a podejmowane decyzje poprzedzone zostały wnikliwą analizą, najlepiej z doświadczonym doradcą u boku.

Omnie redakcja