Kiedy kończy się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Kiedy kończy się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.10.113.759 j.t. ze zm.) nie określa terminu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie nie daje również orzecznictwo, jak i komentatorzy wśród których ukształtowały się dwa odmienne poglądy dotyczące przedmiotowej kwestii.

Według pierwszego nurtu zdarzeniami kończącymi postępowanie o udzielenie zamówienia będą albo zawarcie umowy, albo unieważnienie postępowania (tak S. Babiarz, Prawo zamówień publicznych. Komentarz,  LexisNexis 2010, s. 704). Natomiast według drugiego nurtu postępowanie kończy się z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty, a w trybie zamówienia z wolnej reki z chwilą wynegocjowania postanowień umowy (tak W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer 2010, s. 461).

Biorąc pod uwagę nowelizację ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz.U.09.223.1778) należy uznać, iż drugi ze wskazanych powyżej poglądów jest prawidłowy. Nowelizacją tą wprowadzono z dniem 29 stycznia 2010 r. definicję legalną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określając tym samym ramy czasowe tego postępowania. Z definicji wskazanej w art. 2 pkt 7a ustawy wynika, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest „w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy”. W konsekwencji można zatem uznać, iż z chwilą osiągnięcia owego celu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostaje zakończone.

Taka wykładnia przedmiotowej definicji pokrywa się również z intencją ustawodawcy. Z uzasadnienia projektu nowelizacji z dnia 2 grudnia 2009 r. wynika bowiem, iż celem wprowadzenia do ustawy definicji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest wyraźne wyznaczenie ram czasowych tego postępowania oraz usunięcie dotychczasowych wątpliwości pojawiających się w doktrynie, a dotyczących właśnie momentu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W uzasadnieniu projektu nowelizacji wyjaśniono dodatkowo, iż w przypadku konieczności powtórzenia wyboru oferty najkorzystniejszej na skutek orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej albo sądu, to ów powtórny wybór wyznaczał będzie moment zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ustawodawca wyraźnie również stwierdził, że czynność zawarcia umowy nie stanowi czynności postępowania, gdyż nie jest podejmowana w celu wyboru oferty najkorzystniejszej lecz jest jedynie konsekwencją przeprowadzonego postępowania.

Podobne stanowisko zajął także Prezes Urzędu Zamówień Publicznych w opinii z dnia 17 maja 2010 r. pod tytułem „Zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego a obowiązek złożenia oświadczenia (ZP-11) o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania (art. 17 ust. 2 ustawy PZP)”. W publikacji tej zasadnie zwrócono uwagę na cel procedur udzielania zamówień publicznych, który zostaje osiągnięty z chwilą wyboru najkorzystniejszej oferty, a nie zawarcia samej umowy. Z chwilą zawarcia umowy dochodzi natomiast do udzielenia zamówienia publicznego, niemniej jednak należy pamiętać, iż pojęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest tożsame z udzieleniem zamówienia publicznego.

Biorąc pod uwagę powyższe rozważania należy uznać, iż moment zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyznacza osiągnięcie celu tego postępowania jakim jest wybór najkorzystniejszej oferty, a w przypadku zamówienia z wolnej ręki, wynegocjowanie postanowień takiej umowy. Oczywiście należy pamiętać, że chodzi tutaj o wybór ostateczny, a zatem prawomocny. Natomiast samo zawarcie umowy, czyli innymi słowy udzielenie zamówienia publicznego, stanowi już jedynie konsekwencję postępowania zakończonego wyborem najkorzystniejszej oferty.

Kancelaria Młynarczyk Puchała

Radca prawny Dominika Surowiec

Młynarczyk Puchała

Kancelaria Radców Prawnych w Gliwicach

Tagi:␣
front

Omnie Kancelaria Młynarczyk Puchała

Kancelaria Młynarczyk Puchała zajmuje się profesjonalnym świadczeniem pomocy prawnej na rzecz podmiotów gospodarczych oraz organów administracji publicznej. Prowadzimy także obsługę prawną Klientów indywidualnych. Celem działalności Kancelarii jest zapewnienie Klientowi bezpieczeństwa i pewności w obrocie gospodarczym oraz we wszelkich podejmowanych w oparciu o obowiązujące przepisy decyzji w życiu i interesach. W relacjach z Klientem istotne dla nas jest nawiązanie komunikacji prowadzącej do zrozumienia jego potrzeb i oczekiwań, w wyniku której staramy się znaleźć optymalne rozwiązanie. Nie unikamy prowadzenia spraw trudnych. Zaufanie, którym obdarzają nas Klienci każdego dnia potwierdza, że przyjęte przez nas zasady są słuszne, a każde zrealizowane przedsięwzięcie jest naszym wspólnym sukcesem.

Jeden komentarz

  1. Kapral
    30 maja, 2012 12:39

    Większość firm bazuje na niskiej stawce na przetargu, a później liczy na aneksy i często nie kończy zamówienia z zyskiem.